Eduki publikatzailea

Ikaztegietako Festak 2022

Abuztuaren 10, 11 eta 12an Ikaztegietako San Lorentzo jaiak ospatuko dira.

2022·07·13


A B U Z T U A K  1 0: S A N  L O R E N T Z O  E G U N A


1 2 : 0 0  T x u p i n a z o a
O n d o r e n , k a l e j i r a  b u r u h a n d i  e t a  e r r a l d o i e k i n


1 2 : 1 5  T x a k o l i n  d a s t a k e t a


1 7 : 0 0  P i l o t a p a r t i d a k :

H e r r i k o  h a u r r e n  p a r t i d a k


L a r r a r t e - M e n d i z a b a l  v s  G a r a i - E r a s u n
E l o l a - E r a s u n  v s  A l b e r d i - U g a r t e m e n d i a


A r r a t s a l d e a n , J u n d a j o  T x a r a n g a


2 1 : 0 0 H e r r i  a f a r i a


2 3 : 3 0  Gozo-gozo e r r o m e r i a

 

A B U Z T U A K  1 1: U M E E N  E G U N A


1 0 : 3 0  A l t x o r r a r e n  b i l a r a k o  i z e n - e m a t e a


1 1 : 0 0  K a l e j i r a  b u r u h a n d i  e t a  e r r a l d o i e k i n


O n d o r e n ,  a l t x o r r a r e n  b i l a  h e r r i a n  z e h a r


1 3 : 3 0  U m e e n  b a z k a r i a


1 5 : 0 0 - 1 9 : 0 0  P u z g a r r i a k


1 7 : 0 0  M e r i e n d a


1 9 : 0 0  T o r t i l a  p a t a t a  t x a p e l k e t a
( t o r t i l a k  2 0 : 3 0 t a r a k o  p r e s t )


B i t a r t e a n ,  t o k a


2 1 : 0 0  Z a g i a r d o a


2 3 : 3 0  A n s o r r e g i  e t a  L a r r a ñ a g a

 

A B U Z T U A K  1 2 :  K U A D R I L L A  E G U N A


1 2 : 0 0  F r o n t o i  t x i k i k o  p i l o t a  t x a p e l k e t a k o  f i n a l a


O n d o r e n ,  b a z k a r i  p r e s t a k e t a


1 4 : 3 0  K u a d r i l l a  b a z k a r i a


O n d o r e n ,  m u s  t x a p e l k e t a


1 7 : 3 0  Burrunba  e l e k t r o t x a r a n g a

 

2 1 : 0 0  Z a g i a r d o a


2 3 : 3 0  K o n t z e r t u a k:

Manitu

Los Zopilotes Txirriaos

DJ Naza